جمعه 13 تير 1399  | English

Text/HTML

   کمينه

اهمیت پژوهش

امروزه فعاليتهاي تحقيق و توسعه براي دستيابي به رشد و توسعه اقتصادي از اهميت زيادي برخوردار است. اما به علت محدوديت منابع، بايد سياستگذاري، سازماندهي، برنامهريزي و مديريت فعاليتهاي تحقيقاتي به گونهاي صورت گيرد تا با استفاده بهينه از منابع انساني و مالي، اهداف مورد نظر تحقق يابد. از اين رو يکي از مهمترين دغدغههاي بسياري از متوليان تحقيقات، شناسايي اولويتهاي تحقيقاتي و برنامهريزي منسجم براي اجراي آنها ميباشد. اگر اولويتهاي تحقيقاتي بر اساس اصول و معيارهاي علمي و بر مبناي واقعيات و نيازهاي سازمان تعيين شوند، نتايج ارزشمندي از جمله جهتگيري روشن در فرايند تحقيقات، جلوگيري از اتلاف منابع، پرهيز از دوبارهکاري و موازيکاري، تخصيص بهينه اعتبارات تحقيقاتي و افزايش نقش تحقيقات در تصميمسازيها و تصميمگيريهاي کلان سازمان را به دنبال خواهد داشت.

تکيه بر پژوهش و توسعه فناوري يکي از راهبردهاي وزارت نیرو ميباشد.اقتصاد امروز را بايد با دانش روز جهان طراحي کنيم تا بتوانيم با تغييرهاي آينده در جهان منطبق باشيم.

آمار بازدید
امروز: 23
دیروز: 25
یکماه گذشته: 838
در مجموع: 11838
کاربران آنلاین: 3
تاريخ بروزرسانی: 1398/08/22