سه شنبه 17 تير 1399  | English

Text/HTML

   کمينه
سمت نام و نام خانوادگی تلفن مستقیم نمابر آدرس موضوع پاسخگویی ایمیل
مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره منصور کشاورزیان 33337134 33340951 سمنان، بلوار محراب ، روبروی مصلی ، شرکت آب و فاضلاب روستایی استان سمنان- طبقه دوم   modiramel@abfarsemnan.co.ir
معاون بهره برداری ابوالفضل عالیشاهی 33342410 33321484 سمنان، بلوار محراب ، روبروی مصلی ، شرکت آب و فاضلاب روستایی استان سمنان_ طبقه اول تهیه دستور العملهای مرتبط به بهره برداری و هدایت تأسیسات آب و فاضلاب
ـ نظارت بر حسن اجرای دستور العملهای عملیاتی، بهره برداری در حوزه عمل شرکت
ـ برنامه ریزی به منظور انجام به موقع و صحیح سرویس ، نگهداری و تعمیرات تاسیسات آب و فاضلاب ـ بررسی و ارائه روشهای اقتصادی و قابل اعتماد در جهت ضد عفونی کردن آب
bahrebardari@abfarsemnan.co.ir
معاون مهندسی و توسعه بهرام حاجی علیان 33350712 33321484 سمنان، بلوار محراب ، روبروی مصلی ، شرکت آب و فاضلاب روستایی استان سمنان - طبقه اول نظارت بر رعایت استانداردهای فنی و زیست محیطی در اجرای طرحهاي شركت
ـ بررسي و تصویب نهایی نقشه ها، طرحها و پروژههای آب و فاضلاب
ـ برنامه ریزی و نظارت بر ایجاد و توسعه شبکه های توزیع آب روستايی، احداث مخازن سرویس و ذخیره آب، عملیات اجرائی ایستگاههای پمپاژ آب،تصفیه خانه های آب و تاسیسات جنبی
tarh@abfarsemnan.co.ir
معاون پشتیبانی و منابع انسانی حمزه احسانی 33347677 33321484 سمنان، بلوار محراب ، روبروی مصلی ، شرکت آب و فاضلاب روستایی استان سمنان _ طبقه همکف ـ  آگاهی لازم از ضوابط و مقررات مرتبط با وظايف محوله
ـ  برنامه ریزی و نیازسنجی منابع انسانی و آموزشی به منظور جذب و نقل و انتقال و ارتقاء سطح علمی کارکنان و افزایش بهره وری
mali@abfarsemnan.co.ir
رئیس اداره حقوقی مینا مرادی 33326960 33321484 سمنان، بلوار محراب ، روبروی مصلی ، شرکت آب و فاضلاب روستایی استان سمنان_ طبقه همکف ـ اعمال مسئولیت مربوط به مدیریت امور قراردادها در سطح شرکت
ـ مطالعه و آشنایی لازم با قوانین و مقررات مربوط به قراردادها ، مزایده و مناقصات و شرایط عمومی پیمان و سایر موارد
hoghoghi@abfarsemnan.co.ir
رئیس اداره حراست حسین کاشفی 33341005 33321484 سمنان، بلوار محراب ، روبروی مصلی ، شرکت آب و فاضلاب روستایی استان سمنان _ طبقه همکف پاسخگویی درزمینه های مختلف herasat@abfarsemnan.co.ir
رئیس اداره روابط عمومی حسن دیانی 33335152 33321484 سمنان، بلوار محراب ، روبروی مصلی ، شرکت آب و فاضلاب روستایی استان سمنان_ طبقه همکف برنامه ریزی ، سازماندهی و نظارت بر کلیه امور دفتر روابط عمومی شرکت
ـ برنامه ریزی لازم جهت آگاه ساختن مردم از فعالیتها ، سیاستها و پیشرفتهای سازمان از طریق رسانه های جمعی و ارتباط گروهی
ـ  برنامه ریزی جهت انعکاس گزارشهای عملکردی و فعالیتهای شرکت
ravabet@abfarsemnan.co.ir
رئیس اداره مشترکین جواد پارسازاده 33335151 33321484 سمنان، بلوار محراب ، روبروی مصلی ، شرکت آب و فاضلاب روستایی استان سمنان_ طبقه همکف ـ برنامه ریزی به منظور انجام به موقع و صحیح خدمات رسانی به مشترکین بر اساس ساز وکارهای از پیش تعیین شده
ـ نظارت بر نحوه استقرار سیستم امور مشترکین و انجام بازدیدهای دوره ای از امور مشترکین واحدهای مختلف
ـ نظارت بر اجرای صحیح دستورالعمل ها و بخشنامه های صادره در ارتباط با خدمات مشترکین
moshtarek@abfarsemnan.co.ir
 اداره فناوری اطلاعات (مسئول وبگاه شرکت ) محبوبه صباغی 023- 33320913داخلی 13 33321484 سمنان، بلوار محراب ، روبروی مصلی ، شرکت آب و فاضلاب روستایی استان سمنان_ طبقه دوم نقص فنی و مشکلات وبگاه شرکت info@abfarsemnan.co.ir
مدیر امور شهرستان شاهرود رضا داورزنی 32360430 33321484  شاهرود- خيابان شهدا -نبش بلوار سعدي  صندوق پستي : 1316-36155 ـ فراگیر نمودن خدمات آب شرب بهداشتی و فاضلاب در حوزه تحت پوشش
ـ جلوگیری از آلوده شدن شبکه ها و تأسیسات آب ـ پیش بینی های لازم برای پاسخگویی به نیازهای آتی حوزه تحت پوشش
ـ پیش بینی و برنامه ریزی خدمات آب و فاضلاب
ـ پذیرش مشترکین جدید
ـ پاسخگویی به مشکلات مشترکین
ـ پیگیری وصول مطالبات
ـ شناسایی و کنترل انشعابات غیرمجاز
shahrood@abfarsemnan.co.ir
مدیر امور شهرستان دامغان منصور غریب بلوک 35251002 33321484 دامغان-ميدان امام حسين- بلوار جهاد ـ فراگیر نمودن خدمات آب شرب بهداشتی و فاضلاب در حوزه تحت پوشش
ـ جلوگیری از آلوده شدن شبکه ها و تأسیسات آب ـ پیش بینی های لازم برای پاسخگویی به نیازهای آتی حوزه تحت پوشش
ـ پیش بینی و برنامه ریزی خدمات آب و فاضلاب
ـ پذیرش مشترکین جدید
ـ پاسخگویی به مشکلات مشترکین
ـ پیگیری وصول مطالبات
ـ شناسایی و کنترل انشعابات غیرمجاز
dameghan@abfarsemnan.co.ir
مدیر امور شهرستان گرمسار علی محمد حسیی 34229675 33321484 گرمسار- بلوار شهيد مطهري - روبروي كارخانه پنبه ـ فراگیر نمودن خدمات آب شرب بهداشتی و فاضلاب در حوزه تحت پوشش
ـ جلوگیری از آلوده شدن شبکه ها و تأسیسات آب ـ پیش بینی های لازم برای پاسخگویی به نیازهای آتی حوزه تحت پوشش
ـ پیش بینی و برنامه ریزی خدمات آب و فاضلاب
ـ پذیرش مشترکین جدید
ـ پاسخگویی به مشکلات مشترکین
ـ پیگیری وصول مطالبات
ـ شناسایی و کنترل انشعابات غیرمجاز
 
garmsar@abfarsemnan.co.ir
مدیر امور شهرستان سمنان محمد مداح 33342666 33321484 سمنان- خيابان شهيد باهنر - نبش باهنر 16- پلاك 120 ـ فراگیر نمودن خدمات آب شرب بهداشتی و فاضلاب در حوزه تحت پوشش
ـ جلوگیری از آلوده شدن شبکه ها و تأسیسات آب ـ پیش بینی های لازم برای پاسخگویی به نیازهای آتی حوزه تحت پوشش
ـ پیش بینی و برنامه ریزی خدمات آب و فاضلاب
ـ پذیرش مشترکین جدید
ـ پاسخگویی به مشکلات مشترکین
ـ پیگیری وصول مطالبات
ـ شناسایی و کنترل انشعابات غیرمجاز
semnan@abfarsemnan.co.ir
مدیر امور شهرستان میامی مسلم فدایی 32624311 33321484   ـ فراگیر نمودن خدمات آب شرب بهداشتی و فاضلاب در حوزه تحت پوشش
ـ جلوگیری از آلوده شدن شبکه ها و تأسیسات آب ـ پیش بینی های لازم برای پاسخگویی به نیازهای آتی حوزه تحت پوشش
ـ پیش بینی و برنامه ریزی خدمات آب و فاضلاب
ـ پذیرش مشترکین جدید
ـ پاسخگویی به مشکلات مشترکین
ـ پیگیری وصول مطالبات
ـ شناسایی و کنترل انشعابات غیرمجاز
miami@abfarsemnan.co.ir
مدیر امور شهرستان مهدیشهر علیرضا سحرخیز 33629477 33321484  مهدي شهر -بلوار انقلاب - روبروي دبيرستان شهيد باهنر - پلاك 129 كد پستي : 95977-35619 ـ فراگیر نمودن خدمات آب شرب بهداشتی و فاضلاب در حوزه تحت پوشش
ـ جلوگیری از آلوده شدن شبکه ها و تأسیسات آب ـ پیش بینی های لازم برای پاسخگویی به نیازهای آتی حوزه تحت پوشش
ـ پیش بینی و برنامه ریزی خدمات آب و فاضلاب
ـ پذیرش مشترکین جدید
ـ پاسخگویی به مشکلات مشترکین
ـ پیگیری وصول مطالبات
ـ شناسایی و کنترل انشعابات غیرمجاز
mahdishahr@abfarsemnan.co.ir

 

آمار بازدید
امروز: 31
دیروز: 16
یکماه گذشته: 1609
در مجموع: 111609
کاربران آنلاین: 16
تاريخ بروزرسانی: 1398/08/22